คลังเก็บป้ายกำกับ: วิธีจองตั๋วรถทัวร์ อีสานทัวร์

จุดจอดรถ อีสานทัวร์(สายอีสาน-สายเหนือ)

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : ขอนแก่น-พิษณุโลก (ป.2)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 1 ชั่วโมง  15 นาที
3 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 1 ชั่วโมง  50 นาที
4 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 3 ชั่วโมง
5 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 3 ชั่วโมง  20 นาที
6 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 5 ชั่วโมง
8 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 5 ชั่วโมง  20 นาที
9 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 5 ชั่วโมง  40 นาที
11 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 5 ชั่วโมง  50 นาที
12 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 5 ชั่วโมง  50 นาที
13 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : ขอนแก่น-เชียงราย (ป.1)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 0 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 1 ชั่วโมง  15 นาที
4 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 2 ชั่วโมง
6 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 3 ชั่วโมง  10 นาที
8 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 5 ชั่วโมง
9 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 5 ชั่วโมง  20 นาที
10 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 5 ชั่วโมง  30 นาที
11 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 5 ชั่วโมง  40 นาที
12 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 5 ชั่วโมง  30 นาที
13 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 5 ชั่วโมง  40 นาที
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
15 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 7 ชั่วโมง  30 นาที
16 อุตรดิตถ์ จุดจอด อ.เด่นชัย 8 ชั่วโมง
17 แพร่ จุดจอดแพร่+สูงเม่น 8 ชั่วโมง  40 นาที
18 แพร่ ทางแยกร้องกวาง 9 ชั่วโมง
19 แพร่ จุดจอด อ.สอง 10 ชั่วโมง
20 ลำปาง จุดจอด อ.งาว 11 ชั่วโมง
21 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 12 ชั่วโมง
22 พะเยา จุดจอด อ.แม่ใจ 12 ชั่วโมง
23 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน 12 ชั่วโมง  30 นาที
24 เชียงราย ท่าพาน2 12 ชั่วโมง  30 นาที
25 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย 13 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : ขอนแก่น-เชียงราย (ป.2)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 1 ชั่วโมง  15 นาที
3 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 1 ชั่วโมง  45 นาที
4 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 3 ชั่วโมง
5 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 3 ชั่วโมง  20 นาที
6 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 4 ชั่วโมง
8 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 5 ชั่วโมง  20 นาที
9 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 5 ชั่วโมง  40 นาที
11 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 5 ชั่วโมง  50 นาที
12 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง
13 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  50 นาที
14 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 7 ชั่วโมง  30 นาที
15 อุตรดิตถ์ จุดจอด อ.เด่นชัย 8 ชั่วโมง
16 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 9 ชั่วโมง  15 นาที
17 แพร่ จุดจอดแพร่+สูงเม่น 8 ชั่วโมง  40 นาที
18 แพร่ จุดจอด อ.ร้องกวาง 9 ชั่วโมง
19 แพร่ จุดจอด อ.สอง 10 ชั่วโมง
20 ลำปาง จุดจอด อ.งาว 11 ชั่วโมง
21 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 12 ชั่วโมง
22 พะเยา จุดจอด อ.แม่ใจ 12 ชั่วโมง
23 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน 12 ชั่วโมง  30 นาที
24 เชียงราย ท่าพาน2 12 ชั่วโมง  30 นาที
25 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย 13 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : ขอนแก่น-เชียงใหม่ (VIP)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 0 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 1 ชั่วโมง  15 นาที
4 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 2 ชั่วโมง
5 เพชรบูรณ์ จุดจอดทางเข้า บขส. หล่มสัก 3 ชั่วโมง
6 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง
7 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 0 ชั่วโมง
8 เพชรบูรณ์ จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง
9 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 5 ชั่วโมง  35 นาที
10 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
11 สุโขทัย จุดจอดทางเข้า บขส. สุโขทัย 7 ชั่วโมง
12 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 7 ชั่วโมง  20 นาที
13 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 7 ชั่วโมง  30 นาที
14 ตาก จุดจอดทางเข้า บขส.ตาก 8 ชั่วโมง
15 ตาก บ้านตาก 8 ชั่วโมง  30 นาที
16 ตาก ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล 8 ชั่วโมง  40 นาที
17 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 8 ชั่วโมง  55 นาที
18 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 9 ชั่วโมง
19 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 9 ชั่วโมง  10 นาที
20 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 9 ชั่วโมง  50 นาที
21 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 10 ชั่วโมง
22 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 10 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ ส้นทาง : ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.1)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 0 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 1 ชั่วโมง  15 นาที
4 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 1 ชั่วโมง  50 นาที
5 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 3 ชั่วโมง
6 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 3 ชั่วโมง  20 นาที
7 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 3 ชั่วโมง
8 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 5 ชั่วโมง
9 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 5 ชั่วโมง  20 นาที
10 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 5 ชั่วโมง  30 นาที
11 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 5 ชั่วโมง  40 นาที
12 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 5 ชั่วโมง  50 นาที
13 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 5 ชั่วโมง  50 นาที
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
15 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 7 ชั่วโมง
16 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 7 ชั่วโมง  20 นาที
17 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 7 ชั่วโมง  50 นาที
18 ตาก จุดจอดคลองเจริญ 8 ชั่วโมง
19 ตาก จุดจอด สะพานสอง 8 ชั่วโมง  10 นาที
20 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 8 ชั่วโมง
21 ตาก บ้านตาก 8 ชั่วโมง  30 นาที
22 ตาก ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล 8 ชั่วโมง  40 นาที
23 ตาก จุดจอด นาตาโพ 8 ชั่วโมง  45 นาที
24 ลำปาง จุดจอด แม่เชียงราย 8 ชั่วโมง  50 นาที
25 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 8 ชั่วโมง  55 นาที
26 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 9 ชั่วโมง
27 ลำปาง จุดจอด อ.สบปราบ 9 ชั่วโมง  45 นาที
28 ลำปาง จุดจอดเกาะคา 9 ชั่วโมง  50 นาที
29 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 10 ชั่วโมง
30 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 10 ชั่วโมง  20 นาที
31 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 11 ชั่วโมง  10 นาที
32 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 11 ชั่วโมง  30 นาที
33 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.2)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 1 ชั่วโมง  15 นาที
3 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 1 ชั่วโมง  50 นาที
4 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 3 ชั่วโมง
5 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 3 ชั่วโมง  20 นาที
6 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 5 ชั่วโมง
8 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 5 ชั่วโมง  20 นาที
9 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 5 ชั่วโมง  40 นาที
11 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 5 ชั่วโมง  50 นาที
12 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 5 ชั่วโมง  50 นาที
13 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  50 นาที
14 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 7 ชั่วโมง
15 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 7 ชั่วโมง  20 นาที
16 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 7 ชั่วโมง  50 นาที
17 ตาก จุดจอดคลองเจริญ 8 ชั่วโมง
18 ตาก จุดจอด สะพานสอง 8 ชั่วโมง  10 นาที
19 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 8 ชั่วโมง  20 นาที
20 ตาก บ้านตาก 8 ชั่วโมง  15 นาที
21 ตาก จุดจอดแม่สลิด 0 ชั่วโมง
22 ตาก ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล 8 ชั่วโมง
23 ตาก จุดจอด นาตาโพ 8 ชั่วโมง  45 นาที
24 ลำปาง จุดจอด แม่เชียงราย 8 ชั่วโมง  50 นาที
25 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 8 ชั่วโมง  55 นาที
26 ตาก จุดจอดแม่วะ 0 ชั่วโมง
27 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 9 ชั่วโมง
28 ลำปาง จุดจอด อ.สบปราบ 9 ชั่วโมง  40 นาที
29 ลำปาง จุดจอดเกาะคา 9 ชั่วโมง  50 นาที
30 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 10 ชั่วโมง  30 นาที
31 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 10 ชั่วโมง  20 นาที
32 ลำปาง จุดจอดทุ่งเกวียน 0 ชั่วโมง
33 ขอนแก่น จุดจอดเมืองยาง 0 ชั่วโมง
34 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 11 ชั่วโมง  10 นาที
35 ลำพูน จุดจอดแม่ทา 0 ชั่วโมง
36 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 11 ชั่วโมง  30 นาที
37 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2) 1 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 2 ชั่วโมง  15 นาที
5 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 2 ชั่วโมง  50 นาที
6 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 3 ชั่วโมง
7 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 4 ชั่วโมง  20 นาที
8 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 4 ชั่วโมง
9 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 6 ชั่วโมง
10 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 6 ชั่วโมง  20 นาที
11 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 6 ชั่วโมง  20 นาที
12 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 6 ชั่วโมง  50 นาที
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  55 นาที
15 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 7 ชั่วโมง
16 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 8 ชั่วโมง  30 นาที
17 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 8 ชั่วโมง
18 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 11 ชั่วโมง
19 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 12 ชั่วโมง
20 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 12 ชั่วโมง  30 นาที
21 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 13 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.2)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 1 ชั่วโมง  15 นาที
3 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 1 ชั่วโมง  50 นาที
4 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 3 ชั่วโมง
5 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 3 ชั่วโมง  20 นาที
6 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 5 ชั่วโมง
8 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 5 ชั่วโมง  20 นาที
9 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 5 ชั่วโมง  40 นาที
11 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 5 ชั่วโมง  50 นาที
12 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 5 ชั่วโมง  45 นาที
13 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
14 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 7 ชั่วโมง  30 นาที
15 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 8 ชั่วโมง
16 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 10 ชั่วโมง
17 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 11 ชั่วโมง
18 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 11 ชั่วโมง  30 นาที
19 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : ขอนแก่น-เชียงใหม่(ป.1)(05.00น.)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2) 1 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 2 ชั่วโมง  15 นาที
5 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 2 ชั่วโมง  35 นาที
6 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 3 ชั่วโมง
7 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 4 ชั่วโมง
8 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง
9 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 0 ชั่วโมง
10 เพชรบูรณ์ จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง
11 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  50 นาที
12 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 7 ชั่วโมง
13 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 8 ชั่วโมง
14 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 8 ชั่วโมง  20 นาที
15 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 8 ชั่วโมง  20 นาที
16 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 9 ชั่วโมง
17 ตาก บ้านตาก 8 ชั่วโมง  30 นาที
18 ตาก ปากทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก 8 ชั่วโมง  40 นาที
19 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 8 ชั่วโมง  45 นาที
20 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 9 ชั่วโมง
21 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 11 ชั่วโมง
22 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 12 ชั่วโมง  10 นาที
23 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 12 ชั่วโมง  30 นาที
24 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 13 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : พิษณุโลก-ขอนแก่น (ป.2)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง
7 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 0 ชั่วโมง
8 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง
9 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 2 ชั่วโมง
10 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 0 ชั่วโมง
11 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 0 ชั่วโมง
12 ขอนแก่น จุดจอบบ้านหนองแห้ว 0 ชั่วโมง
13 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 0 ชั่วโมง
14 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 4 ชั่วโมง  15 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโคกสูง 0 ชั่วโมง
17 ขอนแก่น จุดจอดบ้านสัมพันธ์ 0 ชั่วโมง
18 ขอนแก่น จุดจอดตลาดหนองแก 0 ชั่วโมง
19 ขอนแก่น จุดจอดนาเพียง 0 ชั่วโมง
20 ขอนแก่น จุดจอดบ้าน48-50-52 0 ชั่วโมง
21 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง
22 ขอนแก่น แยก อ.ภูเวียง 0 ชั่วโมง
23 ขอนแก่น จุดจอดดอนโมง 0 ชั่วโมง
24 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหนองบัว 0 ชั่วโมง
25 ขอนแก่น จุดจอดบ้านฝาง 0 ชั่วโมง
26 ขอนแก่น จุดจอดนาหนองทุ่ม 0 ชั่วโมง
27 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2) 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : พิษณุโลก-อุตรดิตถ์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 1 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : พิษณุโลก-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 2 ชั่วโมง
4 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 2 ชั่วโมง  20 นาที
5 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 2 ชั่วโมง  50 นาที
6 ตาก จุดจอดคลองเจริญ 3 ชั่วโมง
7 ตาก จุดจอด สะพานสอง 3 ชั่วโมง  10 นาที
8 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 2 ชั่วโมง
9 ตาก บ้านตาก 2 ชั่วโมง  5 นาที
10 ตาก จุดจอดแม่สลิด 2 ชั่วโมง  10 นาที
11 ตาก ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล 2 ชั่วโมง  15 นาที
12 ตาก จุดจอด นาตาโพ 2 ชั่วโมง  25 นาที
13 ลำปาง จุดจอด แม่เชียงราย 2 ชั่วโมง  30 นาที
14 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 3 ชั่วโมง
15 ตาก จุดจอดแม่วะ 3 ชั่วโมง  10 นาที
16 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 3 ชั่วโมง  15 นาที
17 ลำปาง จุดจอด อ.สบปราบ 3 ชั่วโมง  20 นาที
18 ลำปาง จุดจอดเกาะคา 3 ชั่วโมง  30 นาที
19 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 4 ชั่วโมง
20 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 4 ชั่วโมง  20 นาที
21 ลำปาง จุดจอดทุ่งเกวียน 4 ชั่วโมง  30 นาที
22 ขอนแก่น จุดจอดเมืองยาง 0 ชั่วโมง
23 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 5 ชั่วโมง
24 ลำพูน จุดจอดแม่ทา 5 ชั่วโมง  50 นาที
25 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 6 ชั่วโมง  10 นาที
26 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 6 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : เชียงราย-ขอนแก่น (ป.1)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
2 เชียงราย ท่าพาน2 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 เชียงราย จุดจอด แม่ใจ 0 ชั่วโมง
5 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 พะเยา จุดจอดม.พะเยา 0 ชั่วโมง
7 ลำปาง จุดจอด อ.งาว 1 ชั่วโมง  40 นาที
8 แพร่ จุดจอด อ.สอง 0 ชั่วโมง
9 แพร่ ทางแยกร้องกวาง 0 ชั่วโมง
10 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 3 ชั่วโมง  45 นาที
11 อุตรดิตถ์ จุดจอด อ.เด่นชัย 4 ชั่วโมง
12 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 5 ชั่วโมง
13 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  20 นาที
15 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
16 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง
17 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง
18 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 7 ชั่วโมง
19 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 0 ชั่วโมง
20 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง
21 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 9 ชั่วโมง
22 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 0 ชั่วโมง
23 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 0 ชั่วโมง
24 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 0 ชั่วโมง
25 ขอนแก่น จุดจอด ต.โนนหัน 0 ชั่วโมง
26 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 10 ชั่วโมง  30 นาที
27 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโคกสูง 0 ชั่วโมง
28 ขอนแก่น จุดจอดตลาดหนองแก 0 ชั่วโมง
29 ขอนแก่น จุดจอดบ้าน48-50-52 0 ชั่วโมง
30 ขอนแก่น ภูเวียง 0 ชั่วโมง
31 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง
32 ขอนแก่น จุดจอดดอนโมง 0 ชั่วโมง
33 ขอนแก่น จุดจอดบ้านฝาง 0 ชั่วโมง
34 ขอนแก่น จุดจอด ต.บ้านทุ่ม 0 ชั่วโมง
35 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : เชียงราย-ขอนแก่น (ป.2)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
2 เชียงราย ท่าพาน2 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 เชียงราย จุดจอดแม่ใจ 0 ชั่วโมง
5 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 พะเยา จุดจอดม.พะเยา 0 ชั่วโมง
7 ลำปาง จุดจอด อ.งาว 1 ชั่วโมง  50 นาที
8 แพร่ จุดจอด อ.สอง 0 ชั่วโมง
9 แพร่ ทางแยกร้องกวาง 0 ชั่วโมง
10 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 4 ชั่วโมง
11 อุตรดิตถ์ จุดจอด อ.เด่นชัย 4 ชั่วโมง  30 นาที
12 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 5 ชั่วโมง
13 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 7 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 7 ชั่วโมง  20 นาที
15 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
16 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง
17 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง
18 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 8 ชั่วโมง
19 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 0 ชั่วโมง
20 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง
21 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 9 ชั่วโมง  30 นาที
22 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 0 ชั่วโมง
23 ขอนแก่น จุดจอบบ้านหนองแห้ว 0 ชั่วโมง
24 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 0 ชั่วโมง
25 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 0 ชั่วโมง
26 ขอนแก่น จุดจอด ต.โนนหัน 0 ชั่วโมง
27 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 11 ชั่วโมง
28 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโคกสูง 0 ชั่วโมง
29 ขอนแก่น จุดจอด ต.หนองแก 0 ชั่วโมง
30 ขอนแก่น จุดจอดบ้าน48-50-52 0 ชั่วโมง
31 ขอนแก่น ภูเวียง 0 ชั่วโมง
32 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง
33 ขอนแก่น จุดจอดดอนโมง 0 ชั่วโมง
34 ขอนแก่น จุดจอดบ้านฝาง 0 ชั่วโมง
35 ขอนแก่น จุดจอด ต.บ้านทุ่ม 0 ชั่วโมง
36 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง  1 นาที
3 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 3 ชั่วโมง
7 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 3 ชั่วโมง
8 ตาก ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล 3 ชั่วโมง  20 นาที
9 ตาก บ้านตาก 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 4 ชั่วโมง
11 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 4 ชั่วโมง  30 นาที
12 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 4 ชั่วโมง  40 นาที
13 สุโขทัย จุดจอดทางเข้า บขส. สุโขทัย 5 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
15 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  20 นาที
16 เพชรบูรณ์ จุดจอดทางเข้า บขส. หล่มสัก 8 ชั่วโมง  30 นาที
17 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 10 ชั่วโมง  30 นาที
18 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง  1 นาที
3 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 1 ชั่วโมง
6 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ลำปาง จุดจอดเกาะคา 1 ชั่วโมง  40 นาที
8 ลำปาง จุดจอด อ.สบปราบ 1 ชั่วโมง  50 นาที
9 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 3 ชั่วโมง
10 ลำปาง จุดจอดแม่วะ 0 ชั่วโมง
11 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 3 ชั่วโมง
12 ลำปาง จุดจอด แม่เชียงราย 3 ชั่วโมง  20 นาที
13 ตาก จุดจอด นาตาโพ 3 ชั่วโมง  30 นาที
14 ตาก ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล 3 ชั่วโมง  40 นาที
15 ตาก บ้านตาก 3 ชั่วโมง  50 นาที
16 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 4 ชั่วโมง
17 ตาก จุดจอดวังประจบ 0 ชั่วโมง
18 ตาก จุดจอด สะพานสอง 4 ชั่วโมง  10 นาที
19 ตาก จุดจอดคลองเจริญ 4 ชั่วโมง  20 นาที
20 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 4 ชั่วโมง  30 นาที
21 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 4 ชั่วโมง  40 นาที
22 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 0 ชั่วโมง
23 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 5 ชั่วโมง
24 สุโขทัย จุดจอด อ.กงไกรลาศ 0 ชั่วโมง
25 สุโขทัย จุดจอดบ้านใหม่สุขเกษม 0 ชั่วโมง
26 สุโขทัย จุดจอดบ้านสวน 0 ชั่วโมง
27 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
28 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  20 นาที
29 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 6 ชั่วโมง
30 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง
31 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 6 ชั่วโมง  20 นาที
32 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 6 ชั่วโมง  30 นาที
33 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 7 ชั่วโมง
34 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.เขาค้อ 0 ชั่วโมง
35 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 7 ชั่วโมง  30 นาที
36 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 9 ชั่วโมง
37 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 7 ชั่วโมง  40 นาที
38 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 7 ชั่วโมง  50 นาที
39 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 8 ชั่วโมง
40 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง
41 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 11 ชั่วโมง
42 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโคกสูง 0 ชั่วโมง
43 ขอนแก่น จุดจอดตลาดหนองแก 0 ชั่วโมง
44 ขอนแก่น จุดจอดบ้าน48-50-52 0 ชั่วโมง
45 ขอนแก่น แยก อ.ภูเวียง 0 ชั่วโมง
46 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง
47 ขอนแก่น จุดจอดดอนโมง 0 ชั่วโมง
48 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านฝาง 0 ชั่วโมง
49 ขอนแก่น จุดจอด ต.บ้านทุ่ม 0 ชั่วโมง
50 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)(05.00น.)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง  1 นาที
3 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สบปราบ 0 ชั่วโมง
7 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 3 ชั่วโมง
8 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 3 ชั่วโมง  20 นาที
9 ตาก ปากทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก 3 ชั่วโมง  40 นาที
10 ตาก บ้านตาก 3 ชั่วโมง  50 นาที
11 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 4 ชั่วโมง
12 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 4 ชั่วโมง  30 นาที
13 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 4 ชั่วโมง  40 นาที
14 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 5 ชั่วโมง
15 สุโขทัย จุดจอดบ้านกง 0 ชั่วโมง
16 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
17 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  20 นาที
18 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 6 ชั่วโมง  50 นาที
19 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 8 ชั่วโมง
20 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง
21 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 9 ชั่วโมง
22 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 0 ชั่วโมง
23 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 0 ชั่วโมง
24 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง
25 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 11 ชั่วโมง
26 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโคกสูง 0 ชั่วโมง
27 ขอนแก่น จุดจอด ต.หนองแก 11 ชั่วโมง  20 นาที
28 ขอนแก่น จุดจอดบ้าน48-50-52 0 ชั่วโมง
29 ขอนแก่น แยก อ.ภูเวียง 0 ชั่วโมง
30 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง
31 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านฝาง 0 ชั่วโมง
32 ขอนแก่น จุดจอด ต.บ้านทุ่ม 0 ชั่วโมง
33 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2) 11 ชั่วโมง  40 นาที
34 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 12 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.2)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง  1 นาที
3 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 1 ชั่วโมง
6 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ลำปาง จุดจอดเกาะคา 1 ชั่วโมง  40 นาที
8 ลำปาง จุดจอด อ.สบปราบ 1 ชั่วโมง  50 นาที
9 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 2 ชั่วโมง  40 นาที
10 ลำปาง จุดจอดแม่วะ 0 ชั่วโมง
11 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 3 ชั่วโมง
12 ลำปาง จุดจอด แม่เชียงราย 3 ชั่วโมง  20 นาที
13 ตาก จุดจอด นาตาโพ 3 ชั่วโมง  30 นาที
14 ตาก ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล 3 ชั่วโมง  20 นาที
15 ตาก บ้านตาก 3 ชั่วโมง  30 นาที
16 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 4 ชั่วโมง
17 ตาก จุดจอดวังประจบ 0 ชั่วโมง
18 ตาก จุดจอด สะพานสอง 4 ชั่วโมง  10 นาที
19 ตาก จุดจอดคลองเจริญ 4 ชั่วโมง  20 นาที
20 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 4 ชั่วโมง  30 นาที
21 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 4 ชั่วโมง  40 นาที
22 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 5 ชั่วโมง
23 สุโขทัย จุดจอดบ้านสวน 0 ชั่วโมง
24 สุโขทัย จุดจอด อ.กงไกรลาศ 5 ชั่วโมง  30 นาที
25 สุโขทัย จุดจอดบ้านใหม่สุขเกษม 0 ชั่วโมง
26 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
27 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  20 นาที
28 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 6 ชั่วโมง
29 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง
30 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 6 ชั่วโมง  20 นาที
31 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 7 ชั่วโมง
32 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 7 ชั่วโมง
33 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.เขาค้อ 0 ชั่วโมง
34 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 7 ชั่วโมง  30 นาที
35 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 8 ชั่วโมง  30 นาที
36 เพชรบูรณ์ จุดจอดวังยาว 0 ชั่วโมง
37 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 7 ชั่วโมง  40 นาที
38 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 7 ชั่วโมง  50 นาที
39 เพชรบูรณ์ จุดจอดหนองแห้ว 0 ชั่วโมง
40 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยแก้ว 0 ชั่วโมง
41 เพชรบูรณ์ จุดจอดบ้านนาเกาะ 0 ชั่วโมง
42 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 8 ชั่วโมง
43 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง
44 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 10 ชั่วโมง  30 นาที
45 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโคกสูง 0 ชั่วโมง
46 ขอนแก่น จุดจอดบ้านสัมพันธ์ 0 ชั่วโมง
47 ขอนแก่น จุดจอดตลาดหนองแก 0 ชั่วโมง
48 ขอนแก่น จุดจอดนาเพียง 0 ชั่วโมง
49 ขอนแก่น จุดจอดบ้าน48-50-52 0 ชั่วโมง
50 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 0 ชั่วโมง
51 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง
52 ขอนแก่น จุดจอดดอนโมง 0 ชั่วโมง
53 ขอนแก่น จุดจอดดอนหัน 0 ชั่วโมง
54 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหนองบัว 0 ชั่วโมง
55 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านฝาง 0 ชั่วโมง
56 ขอนแก่น จุดจอดนาหนองทุ่ม 0 ชั่วโมง
57 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2) 11 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.1)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง  1 นาที
3 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 3 ชั่วโมง
7 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
9 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  20 นาที
10 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 6 ชั่วโมง  30 นาที
11 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 7 ชั่วโมง
12 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 7 ชั่วโมง
13 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 8 ชั่วโมง
14 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 8 ชั่วโมง  30 นาที
15 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 8 ชั่วโมง
16 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 10 ชั่วโมง  30 นาที
17 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 10 ชั่วโมง  40 นาที
18 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 10 ชั่วโมง  40 นาที
19 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง
20 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 11 ชั่วโมง
21 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโคกสูง 0 ชั่วโมง
22 ขอนแก่น จุดจอดตลาดหนองแก 0 ชั่วโมง
23 ขอนแก่น จุดจอดบ้าน48-50-52 0 ชั่วโมง
24 ขอนแก่น แยก อ.ภูเวียง 0 ชั่วโมง
25 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง
26 ขอนแก่น จุดจอดดอนโมง 0 ชั่วโมง
27 ขอนแก่น จุดจอดบ้านฝาง 0 ชั่วโมง
28 ขอนแก่น จุดจอด ต.บ้านทุ่ม 0 ชั่วโมง
29 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.2)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง  1 นาที
3 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 1 ชั่วโมง  11 นาที
5 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 แพร่ แยกแม่แขม 0 ชั่วโมง
7 แพร่ แยกปูตั๊บ 0 ชั่วโมง
8 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 3 ชั่วโมง
9 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 4 ชั่วโมง
10 อุตรดิตถ์ จุดจอดแยกพิชัย 0 ชั่วโมง
11 พิษณุโลก จุดจอดน้ำอ่าง 0 ชั่วโมง
12 พิษณุโลก จุดจอดป่าแดง 0 ชั่วโมง
13 พิษณุโลก จุดจอดวัดโบสถ์ 0 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
15 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  20 นาที
16 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 6 ชั่วโมง  30 นาที
17 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง
18 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 7 ชั่วโมง
19 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 7 ชั่วโมง
20 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 8 ชั่วโมง
21 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 8 ชั่วโมง  30 นาที
22 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 9 ชั่วโมง
23 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 10 ชั่วโมง
24 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 10 ชั่วโมง  30 นาที
25 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 10 ชั่วโมง  40 นาที
26 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 11 ชั่วโมง
27 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโคกสูง 0 ชั่วโมง
28 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง
29 ขอนแก่น จุดจอดดอนโมง 0 ชั่วโมง
30 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านฝาง 0 ชั่วโมง
31 ขอนแก่น จุดจอด ต.บ้านทุ่ม 0 ชั่วโมง
32 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง
33 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : เชียงใหม่-พิษณุโลก (ป.2)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง  1 นาที
3 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 1 ชั่วโมง
5 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 แพร่ แยกแม่แขม 1 ชั่วโมง  40 นาที
7 แพร่ แยกปูตั๊บ 1 ชั่วโมง  50 นาที
8 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  40 นาที
9 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 4 ชั่วโมง
10 อุตรดิตถ์ จุดจอดแยกพิชัย 0 ชั่วโมง
11 พิษณุโลก จุดจอดน้ำอ่าง 0 ชั่วโมง
12 พิษณุโลก จุดจอดป่าแดง 0 ชั่วโมง
13 พิษณุโลก จุดจอดวัดโบสถ์ 0 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
15 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : เชียงใหม่-พิษณุโลก(ป.2)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง  1 นาที
3 ลำพูน ท่าลำพูน 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 1 ชั่วโมง
6 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ลำปาง จุดจอดเกาะคา 1 ชั่วโมง  40 นาที
8 ลำปาง จุดจอด อ.สบปราบ 1 ชั่วโมง  50 นาที
9 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 2 ชั่วโมง  40 นาที
10 ลำปาง จุดจอดแม่วะ 2 ชั่วโมง  59 นาที
11 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 3 ชั่วโมง
12 ลำปาง จุดจอด แม่เชียงราย 3 ชั่วโมง  20 นาที
13 ตาก จุดจอด นาตาโพ 3 ชั่วโมง  30 นาที
14 ตาก ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล 3 ชั่วโมง  20 นาที
15 ตาก บ้านตาก 3 ชั่วโมง  30 นาที
16 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 4 ชั่วโมง
17 ตาก จุดจอดวังประจบ 4 ชั่วโมง  10 นาที
18 ตาก จุดจอด สะพานสอง 4 ชั่วโมง  10 นาที
19 ตาก จุดจอดคลองเจริญ 4 ชั่วโมง  20 นาที
20 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 4 ชั่วโมง  30 นาที
21 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 4 ชั่วโมง  40 นาที
22 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 5 ชั่วโมง
23 สุโขทัย จุดจอดบ้านสวน 5 ชั่วโมง  10 นาที
24 สุโขทัย จุดจอด อ.กงไกรลาศ 5 ชั่วโมง  30 นาที
25 สุโขทัย จุดจอดบ้านใหม่สุขเกษม 5 ชั่วโมง  35 นาที
26 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
27 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : แพร่-ขอนแก่น (ป.2)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
2 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 1 ชั่วโมง  20 นาที
3 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 3 ชั่วโมง  30 นาที
4 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 4 ชั่วโมง  30 นาที
5 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 6 ชั่วโมง  30 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 7 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 8 ชั่วโมง  30 นาที

 

จุดจอดรถ อีสานทัวร์

-สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น    ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3

โทร. 043-471585

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย      ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2

โทร. 08-1765-0183

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)  ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2

โทร. 0-5324-6111

 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ อีสานทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร อีสานทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

อีสานทัวร์ ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-4323-6175

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จุดจอดรถ อีสานทัวร์(สายอีสาน)

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ไชยวาน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง
8 อุดรธานี ท่าโนนสะอาด 0 ชั่วโมง
9 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
10 อุดรธานี จุดจอด อ.ตาดทอง 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอด อ.คำกุง 0 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอด อ.ไชยวาน 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-อุดรธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 0 ชั่วโมง
3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-ไชยวาน-พิบูลย์รักษ์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น 0 ชั่วโมง
8 อุดรธานี ท่าโนนสะอาด 0 ชั่วโมง
9 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
10 อุดรธานี จุดจอด อ.ตาดทอง 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอด อ.คำกุง 0 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอด อ.ไชยวาน 0 ชั่วโมง
13 อุดรธานี จุดจอด อ.พิบูลย์รักษ์ 0 ชั่วโมง
14 อุดรธานี จุดจอด อ.พิบูลย์รักษ์ 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-คันโท

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น 6 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม อ.เชียงยืน 7 ชั่วโมง
8 กาฬสินธุ์ จุดจอดสามแยกห้วยเม็ก 7 ชั่วโมง
9 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.หนองกุงศรี 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ท่าคันโท 8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ตาลเลียน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น 6 ชั่วโมง  15 นาที
9 อุดรธานี ท่าโนนสะอาด 0 ชั่วโมง
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอดโนนสูง 0 ชั่วโมง
12 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง
13 อุดรธานี จุดจอด อ.กุดจับ 8 ชั่วโมง  30 นาที
14 อุดรธานี จุดจอด อ.ตาลเลียน 9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง
8 อุดรธานี ท่าโนนสะอาด 0 ชั่วโมง
9 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
10 อุดรธานี จุดจอดโนนสูง 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอดสามพร้าว 8 ชั่วโมง  20 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดดอนกลอย 8 ชั่วโมง  30 นาที
14 อุดรธานี จุดจอด อ.พิบูลย์รักษ์ 9 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(เสริม)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี
2 อุดรธานี ท่าโนนสะอาด 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ขอนแก่น สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 2 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
7 นครราชสีมา ปากช่อง 4 ชั่วโมง  30 นาที
8 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 6 ชั่วโมง
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 7 ชั่วโมง  30 นาที

 

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : คันโท-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ท่าคันโท
2 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.หนองกุงศรี 1 ชั่วโมง
3 กาฬสินธุ์ จุดจอดสามแยกห้วยเม็ก 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 มหาสารคาม อ.เชียงยืน 1 ชั่วโมง  50 นาที
5 ขอนแก่น สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น 2 ชั่วโมง  30 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 3 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง
8 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง
9 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : ตาลเลียน-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.ตาลเลียน
2 อุดรธานี จุดจอด อ.กุดจับ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 อุดรธานี จุดจอดโนนสูง 1 ชั่วโมง  40 นาที
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 2 ชั่วโมง
6 อุดรธานี ท่าโนนสะอาด 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 ขอนแก่น สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  10 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง
10 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
11 นครราชสีมา ปากช่อง 6 ชั่วโมง  30 นาที
12 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.พิบูลย์รักษ์
2 อุดรธานี จุดจอดดอนกลอย 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดสามพร้าว 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 อุดรธานี จุดจอดโนนสูง 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 อุดรธานี ท่าโนนสะอาด 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 3 ชั่วโมง  50 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
12 นครราชสีมา ปากช่อง 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 7 ชั่วโมง
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : พิบูลย์รักษ์-ไชยวาน-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.พิบูลย์รักษ์
2 อุดรธานี จุดจอด อ.ไชยวาน 1 ชั่วโมง
3 อุดรธานี จุดจอด อ.ตาดทอง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 อุดรธานี ท่าโนนสะอาด 3 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น 4 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  15 นาที
10 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง
11 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 11 ชั่วโมง
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : อุดรธานี-กรุงเทพฯ(เสริม)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
2 อุดรธานี จุดจอดโนนสูง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 อุดรธานี ท่าโนนสะอาด 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 ขอนแก่น สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น 2 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 2 ชั่วโมง  50 นาที
8 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง  50 นาที
9 นครราชสีมา ปากช่อง 5 ชั่วโมง  20 นาที
10 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 6 ชั่วโมง  50 นาที
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : โนนสะอาด-กรุงเทพฯ(เสริม)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี ท่าโนนสะอาด
2 ขอนแก่น สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 1 ชั่วโมง  40 นาที
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 นครราชสีมา ปากช่อง 4 ชั่วโมง  10 นาที
7 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 5 ชั่วโมง  40 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 7 ชั่วโมง  10 นาที

จุดจอดรถ อีสานทัวร์ เส้นทาง : ไชยวาน-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.ไชยวาน
2 อุดรธานี จุดจอด อ.คำกุง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี จุดจอด อ.ตาดทอง 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 อุดรธานี ท่าโนนสะอาด 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ขอนแก่น สำนักงานอีสานทัวร์ขอนแก่น 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 2 ชั่วโมง  50 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง
10 นครราชสีมา ปากช่อง 5 ชั่วโมง  30 นาที
11 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 7 ชั่วโมง
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  30 นาที

 

จุดรับตั๋วโดยสาร อีสานทัวร์

-สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น    ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3

โทร. 043-471585

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51

โทร. 0-2936-0155

 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ อีสานทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร อีสานทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

อีสานทัวร์ ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-4323-6175

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)